نقشه برداري زميني

 

نقشه برداري زميني اولين و قديمي ترين زمينه ارائه خدمات در اين مهندسين مشاور می باشد. باتوجه به گسترش دامنه خدمات مورد نياز  و استفاده از  توانايي هاي متفاوت در این بخش از  خدمات قابل ارائه در اين شركت مي توان به موارد زير اشاره داشت:

تهيه نقشه توپوگرافي ـ در اين زمينه كه مي توان آن را رايج ترين شكل خدمت رساني در نقشه برداري زميني دانست مي توان از سيستم هـاي انـدازه گيـري رايـج ـ توتـال استيشن ـ استفاده نمود ولي اين شركت امكانات و دانش تأمين داده هاي اين دسته از نقشه ها را به كمك ابزار اسكنر سه بعدي ـ براي مناطق صعب العبـور ـ و يـا سيـستم اندازه گيري مبتني براي GPS-RTK به عنوان روش قالب را دارا مي باشد.

نكته: براي موارد خاص مـي تـوان از فتـوگرامتري زمينـي نيـز اسـتفاده نمـود كـه بعـداً در قـسمت فتوگرامتري به آن اشاره مي شود.

 


 

 

نقشه برداری خطوط انتقال و مسیر : تهيه نقشه از مسيرها ـ مانند خطوط انتقال نفت، گاز، نيرو، همچنـين كانـال، راه، و …. كه هرچند به لحاظ روش كار و توليد محصول هريك داراي خصوصياتي هستند ولي به دليل ميزان تشابهات و گسترش در يك راستا و نياز به گردآوري داده هاي مشابه مانند مقاطع طولي و عرضي و محاسبه احجام و …. مي توان آنها را در قالب يك تيـپ نقـشه قرار داد.

نكته: در نقشه هاي مسير رودخانـه غالبـاً نيـاز بـه مقطـع بـرداري از كـف رودخانـه بـه روش هـاي هيدروگرافي نيز هست كه به اين موضوع در بخش هيدروگرافي نيز اشاره خواهد شد.

تهيه نقشه كاداستر: اين دسته از نقشه هاي زميني از نظـر روش انـدازه گيـري تقريبـاً مشابه نقشه توپوگرافي است با اين تفاوت كه ميزان حساسيت و دقـت در مـورد حـريم املاك ـ خصوصاً بافت شهري و مسكوني پيش تر است و علاوه بر آن نياز به گـردآوري
اطلاعات توصيفي خاص خودش نيز مي باشد.

نقشه برداري دقيق و كارگاهي: زمينه اي از ارائه خـدمت كـه مـورد نيـاز بخـش هـاي عمراني و اجرايي در صنعت است كه تـضمين كننـده حفـظ يكپـارچگي بـين اجـراء و طراحي مي باشد. در اين زمينه علاوه بر حساسيت به دقت هـاي مـورد نيـاز كارفرمـا، سرعت عمل و درك صحيح از نياز كارفرمـا و آشـنايي بـا روال هـاي كـاري از اهميـت زيادي برخوردار است. در اين مورد، اين شركت علاوه بـر اسـتفاده از روش هـاي رايـج نقشه برداري صـنعتي و ابزارهـاي انـدازه گيـري متـداول مانـد توتـال استيـشن هـاي رفلكتورلس امكان استفاده از ابزار اسكنر ليزر سه بعدي ـ براي دامنه هاي با فاصله بلند و متوسط با دقت 1 ـ 5 سانتيمتر، فتوگرامتري زميني براي دامنه هاي با فاصله كوتاه ومتوسط با دقت سانتيمتر و بهتر و اسكنر نوري براي دامنه هاي با فاصله كوتاه با دقـت تا حد حتي 50 ميكرون را نيز دارا مي باشد.

distance1]

 

تعيين موقعيت و ايجاد شبكه مبنـايي: هرچنـد بـا توسـعه ابزارهـاي تعيـين موقعيـت مــاهواره اي و ايــستگاههاي دائـم انــدازه گيــري ـ ژئوديناميـك ـ خــصوصاً در بخــش شبكه هاي مختصات پلانيمتري اين زمينه خدمت به مراتـب سـاده تـر و سـريع تـر از پيش قابل انجام مي باشد. ولي همين ساده شدن روش هاي اندازه گيـري باعـث شـده كه متأسفانه با عدم رعايت استانداردها و اصول اندازه گيري طراحي شبكه و سرشـكني اطلاعات و تست و آزمون نتايج، شاهد ايراداتي در ساير بخش هاي ژئوماتيك باشيم كه منشاء آنها در ايجاد شبكه مبنايي و تعيين مبنا و تعيين موقعيت نقـاط پايـه كـار مـي باشد. اين توجه خصوصاً در پروژه هاي با گستردگي جغرافيايي بالا يا پروژه هاي نقـشه برداري دقيق و تعيين تغيير شكل سازه ها و رويه ها از اهميت بيشتري برخودار است.

نقشه برداري از سازه هاي موجود و مستندنگاري: در اين زمينه از نقشه بـرداري هـدف ثبت اطلاعات وضعيت موجود بوده كه غالباً بـه صـورت سـه بعـدي مـي باشـد . زمينـه فعاليت در اين نوع نقشه برداري بسيار متنوع بـوده و دامنـه ابـزاري آن نيـز بـه طبـع
شرايط سازه يا رويه ها و دقت مورد انتظار مي تواند بـسيار متنـوع باشـد . از ايـن نـوع نقشه برداري مي توان به موارد زير اشاره داشت:
− نقشه برداري از سازه و سايت هاي صنعتي ماننده پالايشگاه ها و سكوهاي نفتي
− نقشه برداري از ابنيه و ساختمان ها ـ نقشه برداري معماري
− نقشه برداري از كتيبه ها و سايت هاي باستاني

 

distance1]

 

نكته: برخي به دليل كثرت استفاده از سيستم هاي اندازه گيري مبتني بر عكس و فتوگرامتري برخي از شاخه هاي اين روش نقشه برداري را در قالب فتوگرامتري برد كوتاه دسته بنـدي مـي كننـد خصوصاً در مورد شاخه هـاي معمـاري و مـستندنگاري سـايت هـاي باسـتاني، از آنجـا كـه در شاخه هاي خاص به اين صورت كه تركيبي از روش هاي مختلف نقـشه بـرداري اسـتفاده مـي شود، هر دو اين دسته بندي ها قابل قبول مي باشد و مهم رسيدن به محـصول و تـأمين دقـت است.