سیستم اطلاعات مکانی

سیستم اطلاعات مکانی

  

rassad-01

 


تا همين چند سال پيش يعني كمتر از بيست سال قبل كليه خروجي هاي متـصوره در جامعـه نقشه برداري به شكل نقشه هاي كاغذ توليـد و ارائـه مـي شـد ولـي بـا توسـعه تكنولـوژي و حـضور روز افزون و موثر كامپيوتر در شاخه هاي مختلف علوم و فنون منجمله نقشه برداري و علوم ژئوماتيك اين مهندسين مشاور نيز اقدام به كسب دانـش و تهيـه ابـزار و ادوات لازم جهـت تبـديل روش هـاي قديمي به روش هاي جديد رقومي و توليد نقشه رقومي نمود كه امكانات و قابليـت هـاي بـسيار زيـاد براي كاربران در آن مقطع زماني در پي داشت و به نوعي مي توان از آن به عنـوان انقلابـي در دانـش نقشه برداري ياد كرد. با وجود اين كه استفاده از نقشه هاي رقومي خود به تنهايي مزايـاي زيـادي در
اختيار ساير شاخه هاي مطالعاتي و فني استفاده كننده از داده ها قرار داده بود ولـي تقريبـاً بـه طـور همزمان يا با فاصله زماني خيلي كوتاه با رقومي شدن نقـشه هـا نيـاز بـه سيـستم هـايي كـه وظيفـه مديريت، بازيابي، نگهداري و استفاده صحيح از داده ها را در اختيار كاربران قرار دهد حس شد . لذا بـا فاصله زماني نسبتاً كوتاه بعد از بروز رساني روش هاي توليد نقشه در اين شـركت مو ضـوع حـضور در حيطه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي مد نظر اين شركت قرار گرفت و ماحصل آن بعد از نزديك به 15 سال حضور در اين حيطه قابليت ارائه خدمات زير مي باشد:

 

امكان سنجي و طراحي سيـستم: متأسـفانه بـسياري از فعـالان و كارشناسـاني كـه بـا داده هاي زمين مرجع سر و كار دارند فكر مي كنـد سيـستم اطلاعـات جغرافيـايي يـا همان GIS اسم يك نرم افزار بوده و در صورتي كه داده ها در يكـي از نـرم افزارهـاي GISاي مانند Arc GIS قابل مشاهده باشد يعني سيستم اطلاعات جغرافيايي دارنـد در حالي كه سيستم اطلاعات جغرافيايي سـامانه اي متـشكل از داده «شـامل نقـشه و ساير اطلاعات». سيستم هاي سخت افزاري «كامپيوتر و شـبكه و …. ». سيـستم هـاي نرم افزاري كه روال هاي مورد نياز را پياده سازي مي كند و نيروي انساني است. لذا در صورتي كه كارفرمايي قصد استقرار سيستم اطلاعات مكـاني در مجموعـه خـود دارد ـ يا قصد اصلاح و ارتقاء آن را دارد ـ اولـين گـام در ايـن راسـتا انجـام مطالعـات امكان سنجي است كه بر اسـاس آن شـرايط موجـود و شـرايط مـورد انتظـار كارفرمـا مشخص شده و براساس آن مي توان بهينه ترين را جهت رسيدن از شرايط موجود بـه فضاي مورد انتظار تعريف و طراحي نمود.

پياده سازي نرم افزار: بعد از انجام مطالعات امكان سنجي و تعيين برنامه كار و طراحـي سيستم ـ كه مي تواند توسط كارفرما انجام شده باشد ـ نوبت به پياده سـازي سيـستم است كه يكي از قسمت هاي آن پياده سازي سيستم هاي نرم افزار است . ايـن شـركت قابليت پياده سازي نرم افزاري شامل نصب سرويس دهنده هاي تحت شبكه، سـرويس دهنده هاي نقشه تحت وب ـ توليد نرم افزار هاي وب بيس و برنامه هاي بـومي سـازي شده سرويس گيرنده يا حتي برنامه هاي مستقل «تك كـاربره و تحـت شـبكه» را دارا مي باشد.

لازم به ذكر است اين پياده سازيها براساس محـصولات Auto Desk, ESRI توسـط اين شركت قابل اجراء مي باشد.

 

 

 

 

آماده سازي داده GIS Ready: در اكثـر مـوارد داده هـاي مـورد نيـاز يـك سيـستم اطلاعات مكاني داراي ساختار اطلاعاتي هستند به صـورت مـستقيم قابـل اسـتفاده در سيستم اطلاعات جغرافيايي مورد انتظار نيستند و حتي اگـر داده هـا بـصورت رقـومي باشد و پروسه ساماندهي اطلاعات GIS Ready عام بر آنها انجـام گرفتـه باشـد بايـد متناسب با نياز مستقيم دوباره ساماندهي شوند. ايـن پروسـه كـه غالبـاً بعـد از پروسـه گردآوري اطلاعات در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي از زمان برترين و هزينه برتـرين قسمت ها است كه متأسفانه گاهـاً بـراي كـاهش هزينـه و افـزايش سـرعت در اختيـار گروه هاي اجرايي غيرمتخصص قرار گرفته و انجام مـي شـود كـه ماحـصل آن از بـين رفتن اطلاعات و يا افزايش خطاي هندسي داده ها مي باشد . چرا كه هرچند بـه ظـاهر ساختار اطلاعات پردازش شده قابل قبول براي سيستم اطلاعات مكاني مي گـردد ولـي داده هاي مورد استفاده با داده هاي اوليه اختلاف داشته و از نظر دقت هندسـي متعبـر
نخواهند بود.

آموزش يكي از بخش هاي مهم هر سيستم اطلاعات مكاني نيروي انساني سيستم است كه متأسفانه در اكثر پروژه هاي GIS به دليل نوع برخوردار كارفرما كه صـرفاً GIS را يك نرم افزار مي داند، مورد توجه قرار نگرفته و فرامـوش مـي شـود و در ايـن صـورت
حتي اگر ايده آل ترين سيستم ممكنه طراحي، پياده سـازي و تحويـل كارفرمـا گـردد ماحصل آن بلا استفاده ماندن و از بين رفتن سيستم خواهد بود. لذا از نظر اين مهندسين مشاور دو نوع آموزش براي هر سيستم اطلاعات مكاني جديد حتماً پيش بيني شود:

o آموزش استفاده از سيستم
o آموزش نگهداري از سيستم

البته لازم به ذكر است در مـواردي كـه سيـستم كارشناسـي كارفرمـا داراي اطلاعـات پايه اي در مورد سيستم هاي اطلاعات مكاني ندارد ـ كه غالباً به دليـل نـوع تخـصص اصلي كارفرما كه الزامي به آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي نـدارد، اينگونـه است ـ حتماً دوره هاي آموزشي ارتقـاء دانـش افـراد و آشـنايي بـا سيـستم اطلاعـات جغرافيايي و بسته هاي نرم افزاري مورد نياز نيز پيش بيني مي شود.
لازم به ذكر است اين دوره هاي آموزشي در قالب پروژه هاي GISاي قابل ارائه است و اين شركت موافق كلاس هاي آموزشي انفرادي نيست. 

 

 

rassad-02