کارتوگرافی

کارتوگرافی 

كارتوگرافي علم و هنر تبديل داده هاي زمين مرجع گردآوري شده ـ به هر روشي ـ به نقـشه و خروجي مناسب براي استفاده كاربران است كه طبيعتـاً بـه تناسـب روش گـردآوري اطلاعـات و نـوع استفاده از آن از متد و روش خاص خود تبعيت مي كند.
لذا كليه فعالان جامعه نقشه برداري به تناسب نوع كار خود ناگزير به پيش بيني بخـشي تحـت عنوان كارتوگرافي نقشه هستند ولي در اين مهندسين مشاور اين بخش علاوه بر ارائـه خـدمات مـورد نياز ساير روش هاي توليد نقشه، قابليت ارائه خدمات متفاوت ديگري نيز هـست و آن زمينـه تهيـه و توليد نقشه هاي توريستي و موضوعي است.

  

در اين شاخه از خدمات كارتوگرافي به دليل نوع اطلاعات و كـاربران محـصولات آنهـا، نيازمنـد رعايت قواعد و استانداردهاي متفاوتي نسبت به يك نقشه مهندسي و فني است و وجه هنري و زيباي بصري خروجي اين فرآيند از اهميت و ارزش زيادي برخوردار است.
لذا اين مهندسين مشاور از حدود 15 سال پيش با افزايش نياز به اين نوع نقـشه هـا و محـدود بودن سرويس هاي موجود كه غالباً براي مقاصد خاص توسط سازمان ها و ادارات طراحي شده بودنـد، براي حضور در اين شاخه از علوم نقشه برداري با آموزش كادر فني مورد نياز و تـأمين سيـستم هـاي نرم افزاري مناسب اقدام نموده است و ماحصل آن ايجـاد قابليـت توليـد نزديـك بـه 20 مـورد انـواع
نقشه هاي ديواري، كتابچه هاي راهياب، اطلس ها و فتومپ مي باشد.

  

 

لازم به ذكر است براي توليد اين نقشه هـا ايـن شـركت از نـرم افـزار های حرفـه اي بـسيار توانـاي كارتوگرافي و خدمات هنري طراحان حرفه اي استفاده مي نمايد.