هیدروگرافی

هیدروگرافی 


هرچند به ظاهر به دليل نوع طبيعت غالباً خشك ايران نيازهاي اطلاعاتي در اين بخش به نظـر چشمگير نمي آيد ولي به دليل گستردگي مرزهاي آبي، تعداد بنادر و اجـراي پـروژه هـاي عمرانـي ـ غالباً در زمينه نفت و گازـ و اهميت مديريت منابع آبي و آبهاي جاري يكي از زمينـه هـايي كـه ايـن شركت خود را مكلف به خدمت رساني در آن مي دانسته و بيش از سـي سـال در آن فعاليـت داشـته است توليد نقشه هاي هيدروگرافي و ارائه خدمت در زيرشاخه هاي اين زمينه نقشه برداري مي باشد .

از مهمترين زمينه هاي خدمت رساني در اين بخش مي توان به موارد زير اشاره داشت:

rassad-39

تهيه نقشه هيدروگرافي مناطق نزديك به ساحل ـ در درياهاي آزادــ و رودخانـه هـا و درياچه ها و مخازن سدها در مقياس هاي بزرگ و متوسط اين شركت به دليل در اختيار داشتن سيستم هاي عمق ياب دو فركانسه ، دستگاههاي تايدگيج اتوماتيــك و جريــان ســنج داپلــر و اســتفاده از روش هــاي تعيــين موقيعــت مــاهواره اي در زمينــه هيدروگرافي و سيستم هاي نرم افزاري مناسب امكان تهيه سريع نقشه هاي هيدروگرافي خـصوصاً در آب هاي باز را داراست.

نكته: در مناطقي كه امكان استفاده از سيستم تعيين موقعيت ها وجود نداشته باشد ماننـد دره هـاي باريك و عمق رودخانه ها از سيستم هاي اندازه گيري طول و زاويه استفاده مي شود.

تهيه مقاطع عرضي رودخانه ها:

يكي از زمينه هـاي اطلاعـاتي لازم بـراي تعيـين و تحليـل رژيـم رودخانـه هـا و يـا سـاير موارد لازم براي مديريت منابع آب و …. تهيه مقطع عرضي از رودخانه مي باشد كه تركيبي از داده هاي زميني ـ براي بخش خشكي و اطلاعات عمق يابي ـ در بخـش رودخانـه اسـت
نيازمند نوع خاصي از اندازه گيري و عمق سنجي مي باشد كه در قالب اين دسته مي تـوانآن را تعريف نمود.

rassad-4

ساير زمينه ها:

برخي از خدمات هيدروگرافي كه ندرتاً به صورت مستقل مورد ان تظار است و بيشتر در كنار دو نوع خدمت فوق الذكر استفاده مي شود را مي توان در قالب اين بخش دسته بندي نمود كه اين شركت امكان ارائه اين خدمات را نيز دارد.
– تعيين موقعيت نقاط دريا
– ثبت و تحليل اطلاعات جـزر و مـدي و تعيـين خطـوط حـداقل و حـداكثر آب، سـطح متوسط آب و ….
– جريان سنجي و تعيين الگو حركت آب در رودخانه ها ـ دريا و ….
– نمونه برداري ازكف رودخانه ها و دريا تا عمق 30 متر