کاداستر – حد نگاری

کاداستر

در طول تاریخ در مقوله اثبات مالکیت املاک و اراضی ، همواره تعیین حدود جغرافیایی واحد ملکی از اهمیت بسیار بالای برخوردار بوده و به جرات می توان گفت یکی از عوامل رشد و توسعه دانش نقشه برداری و ژئوماتیک این نیاز فراگیر بوده است ؛ چرا که هر گونه اشکال در تعیین این حدود طبعات مالی برای مالک قطعه زمین یا مالکان مجاور بوجود می آورد که ریشه بسیار از دعاویی حقوقی موجود در کشور می باشد.
هر چند در حال حاضر به لحاظ تکنیکی ظاهرا اختلاف معنی داری بین روش های مورد استفاده در نقشه برداری زمینی و حتیی فتوگرامتری در تولید نقشه با آنچه که در نقشه کاداستر مورد نیاز است دیده نمیشود ولی عملا به دلیل نیاز به دقت و صحت بالا و همچنین گردآوری اطلاعات حقوقی مورد نیاز و رعایت گردش کار مورد نیاز برای انجام فرایند ثبت املاک ؛ عملا این شاخه از نقشه برداری را می توان شاخه مستقلی در فرایند های اجرایی دانست که داشتن اطلاعات و دانش و تخصص زیر در آن الزامی است
– ابزار مناسب
– دانش نقشه برداری مناسب برای ایجاد و استفاده از بستر های مختصات مورد نیاز
– نیرو انسانی ماهر در زمین تعیین و تشخیص حدود املاک و عرصه و عیان
– نیرو انسانی ماهر آشنا با فرایند گردآوری و پردازش و گردش کار در مراجع ثبت اسناد ملکی
– نیرو انسانی ماهر در زمینه تشخیص مسایل حقوقی و ثبتی
– نیرو انسانی ماهر در زمینه پردازش داده ها ، اخذ خروجی و انتقال داده به بانک های داده کارفرمایی

 

 

 

روش های مختلف تهیه نقشه کاداستر قابل ارائه در این مهندسین مشاور
– تهیه نقشه کاداستر اراضی
o روش مبتنی بر استفاده داده های فتوگرامتری
در این روش عملا گردآوری عمده داده های هندسی از روی تصاویر هوایی ( به شکل استرئوپلات یا ترسیم از روی ارتو ) انجامم شده ولی در عمل برای کنترل صحت و کفایت و همچنین گردآوری اطلاعات حقوقی و ملکی به روش نقشه برداری زمینی تکمیل می گردد
o روش نقشه برداری زمینی
– تهیه نقشه تفکیک آپارتمان